Oudedagsverplichting DGA (ODV)

Pensioen in eigen beheer omzetten naar Oudedagsverplichting (ODV)?

Tot 1 januari 2020 hebt u als DGA de tijd om een keuze maken over uw pensioen in eigen beheer. Namelijk:

 • DGA Pensioen in eigen beheer laten staan
 • DGA Pensioen in eigen beheer omzetten naar Oudedagsverplichting
 • DGA Pensioen in eigen beheer afkopen


Kort gezegd: 2019 is het laatste jaar waarin u dit afkopen of omzetten naar een oudedagsverplichting kunt besluiten.

Het is natuurlijk fijn als u de tijd hebt daarover een zorgvuldige afweging te maken. En advies over in te winnen.


Wat is reeël?


Beschikt de B.V. over financiele middelen?
In geval van afkoop, overdracht naar een pensioenverzekeraar of afstorten naar een lijfrente voor de oudedagsverplichting dient de B.V. wel over de benodigde financiele middelen te beschikken.

Bij afkoop is het zelfs verplicht de belasting over de afkoopsom te betalen. Het afgekochte pensioenbedrag zelf (de fiscale waarde, met enkele rekenkundige details) mag eventueel een vordering van de DGA op de B.V. worden.

Is afkoop of afstorten financieel niet haalbaar? Dan is laten staan of omzetten naar een Oudedagsverplichting in eigen beheer een optie.

Bij alle keuzemogelijkheden geldt dat het slim is een financiele risico- en impacyanalyse te maken. Pensioenadvies Bureau Gerritsen helpt u bij het krijgen van dit overzicht  wat nodig is om een bewuste te keuze.

Onafhankelijk advies over pensioen, inkomen en vermogen


Wij zijn een onafhankelijk pensioenadviseur voor de ondernemer en adviseren over alle aspecten van pensioen, inkomen en vermogen.

En bieden een efficiënte oplossing voor uw pensioenvraagstukken. Wij beantwoorden uw onderzoeksvragen helder en grondig.

Wilt u meer weten over de Oudedagsverplichtingen en uw DGA Pensioen? Neem dan contact met ons op.

wat is een oudedagsverplichting (ODV)?

Fiscale waarde pensioenverplichting wordt hoogte oudedagsverplichting


De fiscale waarde van de pensioenverplichting in eigen beheer wordt de (hoogte) van de oudedagsverplichting. 

De ODV neemt dan alleen nog toe door periodieke oprenting op basis van het U-rendement.

Wat is het U-rendement?
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek berekent en publiceert elke maand de U-rendementen. Deze rendementsmaatstaven worden afgeleid van het gemiddelde effectieve rendement dat wordt behaald op alle, in de Officiële Prijscourant doorlopend genoteerde, guldens- en euro-obligatieleningen, uitgegeven door de Staat der Nederlanden. De gemiddelde resterende looptijd voor het U-rendement is tussen de twee en tien jaar.

wie keert de ODV uit?


Eigen beheer of lijfrente-aanbieder

De ODV kan in eigen beheer worden gehouden of extern worden afgestort naar een lijfrenteproduct.

Het overdragen van de ODV naar een lijfrente kan:

 • Tussentijds
 • Op ieder moment
 • Geheel of gedeeltelijk
 • Uiterlijk binnen 2 maanden na het bereiken van de AOW-datum 
 • Bij ingang van de ODV is eenmalig de keuze:
     - ODV in eigen beheer uitkeren (mits de ODV nog in eigen beheer staat)
     - ODV afstorten naar een direct ingaand lijfrenteproduct


Een eenmaal in eigen beheer ingegane ODV-uitkering kan niet meer naar een lijfrentecontract worden overgedragen.

Uitkeringsduren ODV

Uitkeringsduur ODV in eigen beheer: 20 jaar of meer

Uiterlijk binnen 2 maanden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dient de ODV in eigen beheer gedurende 20 jaren gelijkmatig uit te keren.

Voor ieder jaar dat de ODV eerder ingaat - maar maximaal 5 jaar vóór de AOW-datum - wordt de periode van 20 jaar verlengd.


Uitkeringsduur ODV in lijfente: 5 jaar of meer

Is de ODV overgebracht naar een lijfrenteconract?

Dan kan de uitkeringsduur korter zijn dan 20 jaar. Vanaf AOW-datum is de minimale uitkeringsduur van een ODV lijfrente tenmnste 5 jaar.

Uiterlijk binnen 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-datum bereikt moeten de ODV lijfrente-uitkeringen in gaan.

Omzetten ingegaan pensioen 20 jaar of minder

Als het pensioen in eigen beheer al is ingegaan dan is omzetting naar een ODV mogelijk mits dit voor 01-01-2020 is (verwoord in het besluit van 24 november 2017).

De uitkeringsduur van de ODV is dan: De AOW-leeftijd vermeerderd met 20 jaar. Met andere woorden: Een DGA van 70 jaar met een AOW-leeftijd van 65 jaar heeft een resterende ODV-duur van 15 jaar.

ODV bij overlijden DGA 20 jaar of korter

Bij overlijden van de DGA gaat de waarde / de uitkeringen van de ODV over op de wettelijk erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht, testament of legaat. 

Zijn de uitkeringen nog niet ingegaan (er is 1 uitzondering), dan hebben de erfgenamen 12 maanden de tijd te beslissen of de uitkeringen door de B.V. in eigen beheer of extern via een verzekerde of bancaire lijfrente worden uitgekeerd.

 • De uitkeringsduur is minimaal:
  a. 20 jaar bij een ODV uitkeren in eigen beheer
  b. 5 jaar bij een bancaire ODV lijfrentecontract (partner / echtgeno(o)t(e) / kind tot 30 jaar)
  c. 20 jaar bij bancire ODV indien kind ouder dan 30 jaar
  d. gedurende tenminste 1% sterftekans tijdens uitkeringsduur ODV levensverzekeringsproduct


De Belastingdienst heeft hierover een "Handreiking overlijden en ODV" uitgebracht. Klik hier...

Na omzetting toch afkopen ODV? Uiterlijk voor 2020!

Ook de in een ODV omgezet pensioen in 2017 of 2018 kan op een later moment alsnog worden afgekocht en met gebruikmaking van de belastingkorting. Als dit maar vóór 1 januari 2020 is.

oudedagsverplichting afstempelen?

Onderdekking bij de B.V. ook afstempelen voor ODV


Verkeert de B.V. in een slechte financiële positie?

Dan kan er sprake zijn van onderdekking. Dat wil zeggen dat er minder activa is dan de hoogte van de verplichting. Oftewel: Een dekkingsgraadtekort.

Wanneer deze onderdekking is veroorzaakt door reële ondernemings- of beleggingsverliezen dan kan de ODV lager worden gesteld. Echter de voorwaarde is dat alle aanwezige bezittingen dienen te worden aangewend voor de restant ODV en de B.V. wordt opgeheven. Een verschil met pensioen in eigen beheer (B.V. mag in stand blijven).

Het is een aanbeveling dergelijke maatregelen alleen in overleg met en onder goedkeuring van de competente belastingsinspectie te treffen. Wij kunnen u met een analyse en verzoekschrift waarin een financiele motivatie van dienst zijn.

oprenten van de oudedagsverplichting (ODV)

Oprenten tijdens de uitstelfase

Er is volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst twee methoden om de ODV in de uitstelfase te waarderen. Oprenten genoemd.

 1. Oprenting per omzettingsjaar
 2. Oprenting per balansdatum einde jaar


Oprenten tijdens de uitkeringsfase


Gaat de ODV-uitkering in, dan moet eerst het saldo worden opgerent tot ingangsdatum en daarna de evenredige uitkeringshoogte worden bepaald. En vervolgens ieder jaar met aftrek van de jaaruitkering.

Voor de fiscale winstbepaling geldt dat alleen de rente die drukt op het desbetreffende jaar in aanmerking mag worden genomen.

formaliteiten

Notuleer elk besluit in de aandeelhoudersvergadering
 

Alle besluiten dienen te worden genomen in de aandeelhoudersvergadering. En vastgelegd te worden. Bij de afkoop- en omzettingsvariant dient ook de Belastingdienst geinformeerd te worden.

Instemming van de (ex) partner nodig


Recht op pensioenverevening vervalt
Bij afkoop of omzetting naar ODV is instemming van de (ex)partner van de DGA vereist. Dit is vanwege het feit dat het recht op pensioenverevening bij echtscheiding vervalt bij omzetting naar ODV of bij afkoop.

Er zal een compensatieregeling getroffen dienen te worden met het oog op een eventuele toekomstige echtscheiding. Wordt dit laatste achterwege gelaten dan is er sprake van een belaste verkrijging (schenking).

Denk aan het nabestaandenpensioen!
Bij omzetting zal het oorspronkelijke nabestaandenpensioen - voor zover dat is toegezegd - in hoogte afnemen. Het zal interresant zijn met een overlijdensrisicoverzekering (als compensatie) het oorspronkelijke nabestaandenpensioen te herstellen.

Een juridisch en financieel onderzoek om de juiste feiten en cijfers te achterhalen is aan te bevelen. Wij helpen u daarmee.

Instemming verkrijgen en afspraken goed vastleggen
Instemming bij gemeenschap van goederen of huwelijks voorwaarden met verrekenbeding kan gemakkelijker worden verkegen. Bij huwelijkse voorwaarden of samenwoning met samenlevingscontract zonder finaal verrekenbeding ligt dit geheel anders.

Bovendien dienen de afspraken en overwegingen tussen betrokken schriftelijk goed te worden vastgelegd.

Jaarrekeninganalyse en Financieel plan

Financieel risiomanagement en integrale financiele planning


Met scenarioplanning en impactanalyses brengen wij helder voor u in kaart welke keuze en gebeurtenissen welke financiele gevolgen hebben. En wat in uw situatie goed aansluit.

Een oordeel over:

 • Financiele positie B.V.
 • Betaalcapaciteit van de pensioenverplichting
 • Financiele risico's bij oudedag en overlijden


En een advies welke keuze gelet op de financiele posities in prive en de B.V. goed aansluit op uw situatie.  En wat er verder nodig is om tot de voor gewenste inrichting te komen.

Bewuste keuzes maken


U krijgt een totaaloverzicht met lange termijnprojecties van uw financiële posities in verschillende situaties zoals:

 • Ouderdom
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheid


Dan kunt u gemakkelijk financiële keuzes maken die goed aansluiten op uw situatie.

Wilt u advies over uw dga pensioen?

Hebt u een vraag of wilt u advies over het omzetten van uw DGA pensioen in eigen beheer?

Neemt u dan contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina