Neem contact op

(0316) 285 115

info@pabg.nl

Op werkdagen: 09.00 tot 17:00 uur

Parallelweg 36,
6922 HR Duiven

Wijzigingen 2019: Fiscaal | Pensioen | Sociale verzekeringen

Nieuwe feiten en cijfers

Jaarlijks veranderen wetten en cijfers die van invloed zijn op uw persoonlijke en zakelijke financiële situatie. 

In dit artikel leest u op hoofdlijnen de wijziging van enkele fiscale, pensioen en sociale zekerheidswijzigingen in 2019.

Belastingen, vermogen, zorg, toekomstvoorzieningen...


U leest in dit artikel meer over de volgende onderwerpen:

  • Inkomstenbelasting sparen en beleggen in Box III
  • Maximale percentage aftrek hypotheekrente in Box I
  • Eigen risico zorgverzekering en grenzen zorgtoeslag
  • Toekomstvoorzieningen zoals AOW en pensioen 
  • Sociale Zekerheid zoals WW- en WGA-uitkering, transitievergoeding

box-III

Vrijstellingen vermogensrendementsheffing


Over het spaartegoed, belegging of overig vermogen geldt in 2019 een vrijstelling van € 30.360,- waarover geen vermogensrendementsheffing is verschuldigd. Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag.

Er is een extra vrijstelling voor groene beleggingen van € 58.540,-.

Schulden in Box-III boven een bedrag van € 3.100,- (drempel, per belastingplichtige) kunnen op de grondslag voor sparen en beleggen in mindering worden gebracht.

Rendementspercentages

Sinds 2017 wordt met 3 vermogensschijven gewerkt voor de vaststelling van de te betalen vermorgensrendementsheffing:

Schijven (Grondslag na aftrek vrijstelling) Percentage rendement sparen 0,13% Percentage rendement beleggen 5,60% Percentage gemiddeld rendement
Tot en met € 71.560,- 67% 33% 1,94%

Van € 71.650,- tot en met € 989.736,-

21% 79% 4,45%
Vanaf € 989.736,- 0% 100% 5,6%

De gedachte achter de schijven is dat bij meer vermogen een hoger rendement wordt behaald. En bij een hoger vermogen er meer wordt belegd (en minder gespaard).

Bij de berekening wordt uitgegaan van een gemiddeld landelijk percentage rendement op spaargeld over 1 jaar gemeten en het gemiddelde lange termijn rendement op aandelen, obligaties en onroerende zaken over 15 jaar (2017: 5,39% | 2018: 5,60%). In 2020 wordt dit weer herzien.

Belastingtarief Box III

De te betalen belasting blijft 30% over het berekende rendement volgens de tabel.

wonen

Maximale hypotheekrenteaftrek

Met ingang van 2019 is het maximale percentage waartegen hypotheekrente aftrekbaar kan worden gesteld 49%. En vanaf 2020 stijgt de daling van de maximale aftrek sneller.

Uiteraard dient verder rekening te worden gehouden met de beperking van aftrekbare hypotheekrente. Met andere woorden: Met leningdelen waarvan de hypotheekrente niet aftrekbaar.

zorg

Eigen risico zorgverzekering


Het verplichte eigen risico wizigt niet en blijft gelijk op € 385,- per jaar. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is in 2019 maximaal € 100,- per maand voor alleenstaanden en € 193,- voor iedereen met een toeslagpartner.

Er is geen recht meer op zorgtoeslag boven een inkomen van:

  • € 29.562,- (alleenstaanden)
  • € 37.885,- (samenwonenden, gezamenlijk inkomen)


Bij een vermogen boven € 114.776,- vervalt het recht op Zorgtoeslag.

toekomstvoorzieningen

AOW-leeftijd

Eind 2019 wordt bekend of de AOW-leeftijd in 2025 verder stijgt.
In 2023 en 2024 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar en 3 maanden.
Voor AOW-gerechtigden in 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maand.

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Is in 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. En blijft in 2019 gelijk op 68 jaar.

Maximum pensioensalaris. En lijfrentepremie-aftek


Sinds 2015 mag niet meer over het gehele inkomen pensioen worden opgebouwd of lijfrente-aftrek berekend worden. Dit is gemaximeerd. Het maximum inkomen waarover bruto pensioenopbouw mogelijk is, is in 2019 verhoogd tot € 107.593,-. Dit bedrag geldt ook voor de maximale inkomensgrondslag aftrek lijfrentepremie.

Franchise voor pensioenregelingen

Over de AOW-franchise mag geen pensioen worden opgebouwd. Deze AOW-franchise komt in mindering op het - maximum - pensioengevend salaris. Het salaris minus de franchise is pensioengrondslag maal uw parttimepercentage. Daarover wordt pensioen opgebouwd.

De AOW-franchise kan per pensioenregeling verschillen. In Laag-1 van uw Pensioen 1-2-3 leest u de hoogte van de AOW-franchise in uw pensioenregeling. Meestal kunt u deze ook vinden in de pensioenportal van de pensioenuitvoerder.

De AOW-franchises per 1 januari 2019 (bedragen in euro’s):

Minimale franchise 2019 Was 2018
Eindloon (100/66,28e) € 15.599,- € 15.099,-
Middelloon (100/75e) € 13.785,- € 13.344,-
Pre-witteveen-2015 (100/70e) € 14.770,- € 14.297,-

Grensbedrag klein pensioen

Een klein pensioen is een pensioen dat niet hoger is dan € 484,09 bruto per jaar. Lees ook ons artikel over Automatische waardeoverdracht klein pensioen.

sociale zekerheid werknemersverzekeringen

Maximum dagloon


De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW bedragen per 1 januari 2019: € 214,28 per dag.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2019 vast op € 55.927 op jaarbasis. Dit is het maximum dagloon van € 214,28 X 261 dagen.

Verkorting duur WW- en WGA-uitkering

Sinds 2016 wordt de maximale uitkeringsduur van een WW- of WGA-loongerelateerde uitkering verkort van - oorspronkelijk 38  maanden - naar uiteindelijk 24 maanden. Stapsgewijs. In 2019 is de maximale duur bij het 1e kwartaal 25 maanden en daarna 24 maanden.

Transitievergoeding (ontslagvergoeding)

Bij ontslag kunnen werknemers die minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest, recht hebben op een transitievergoeding (dus ook werknemers met tijdelijke contracten die dan aflopen). De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de ontslagen werknemer.

De eerste 10 jaar geldt dat de transitievergoeding 1/3e van het maandsalaris is per gewerkt jaar. Voor de jaren daarboven geldt ½ maandsalaris per dienstjaar.

De maximale transitievergoeding is in 2019: € 81.000,-.

Bij een gedeeltelijk ontslag is de transitievergoeding evenredig verschuldigd. Wanneer een werknemer door de werkgever gedwongen wordt om minder te gaan werken, dan moet over die vermindering dus ook een transitievergoeding betaald worden.

Compensatie transitievergoeding voor werkgever

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk een compensatie aan te vragen bij UWV voor de verstrekte transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

En wordt verwoord in een nieuw artikel 673e, lid 5 Boek 7 BW (einde van de arbeidsovereenkomst).

Overgangsregeling reeds verstrekte transitievergoeding tot 1 april 2020
Er is een overgangsregeling voor reeds verstrekte vergoedingen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Een verzoek tot compensatie daarvan kan tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend.

En vanaf 1 april 2020
En voor transitievergoedingen verstrekt vanaf 1 april 2020 nadat de vergoeding aan de werknemer is verstrekt, maar binnen 6 maanden.

De Regeling is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18 februari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 2019-0000023811.

een fit financieel plan

Fit Financieel Plan

Up-to-date!


Het is altijd goed om eens in de zoveel tijd uw financiën onder de loep te nemen.

Elk jaar zijn er nieuwe fiscaal/juridische veranderingen. En dat heeft invloed op uw financiële planning.

Een fit financieel plan is zoveel mogelijk actueel. Daarmee blijft u het overzicht houden op de ontwikkelingen. En kunt u tijdig bijsturen waar nodig. Een gerustellende gedachte.

Lees meer over een financieel plan maken...

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Deel deze pagina