Wijzigingen 2020: Fiscaal | Pensioen | Sociale verzekeringen

Nieuwe feiten en cijfers

Jaarlijks veranderen wetten en cijfers die van invloed zijn op uw persoonlijke en zakelijke financiële situatie. 

In dit artikel leest u op hoofdlijnen de wijziging van enkele fiscale, pensioen en sociale zekerheidswijzigingen in 2020.

Belastingen, vermogen, zorg, toekomstvoorzieningen...


U leest in dit artikel meer over de volgende onderwerpen:

  • Inkomstenbelasting sparen en beleggen in Box III
  • Maximale lijfrentepremieaftrek in Box I
  • Eigen risico zorgverzekering en grenzen zorgtoeslag
  • Toekomstvoorzieningen zoals AOW en pensioen 
  • Sociale Zekerheid zoals WW- en WGA-uitkering, transitievergoeding

box-III

Vrijstellingen vermogensrendementsheffing


Over het spaartegoed, belegging of overig vermogen geldt in 2020 een vrijstelling van € 30.846,- waarover geen vermogensrendementsheffing is verschuldigd. Voor fiscaal partners geldt het dubbele bedrag.

Er is een extra vrijstelling voor groene beleggingen van € 59.447,-.

Schulden in Box-III boven een bedrag van € 3.100,- (drempel, per belastingplichtige) kunnen op de grondslag voor sparen en beleggen in mindering worden gebracht.

Rendementspercentages

Sinds 2017 wordt met 3 vermogensschijven gewerkt voor de vaststelling van de te betalen vermorgensrendementsheffing:

Schijven (Grondslag na aftrek vrijstelling) Percentage rendement sparen 0,06% Percentage rendement beleggen 5,33% Percentage gemiddeld rendement

Tot en met € 72.797,-

67% 33% 1,80%

Van € 72.797,- tot en met € 1.005.572,-

21% 79% 4,22%

Vanaf € 1.005.572,-

0% 100% 5,33%

De gedachte achter de schijven is dat bij meer vermogen een hoger rendement wordt behaald. En bij een hoger vermogen er meer wordt belegd (en minder gespaard).

Belastingtarief Box III

De te betalen belasting blijft 30% over het berekende rendement volgens de tabel.

Lijfrente

Maximale lijfrentepremieaftrek

Voor het opbouwen van extra inkomen voor uw oudedag of bij uw overlijden voor uw partner kunt u een lijfrente aanschaffen.

Een lijfrente is een fiscaal vriendelijk product. U ontvangt belastingvoordeel want de inleg is aftrekbaar van uw belastbare inkomen. U bespaart dus Inkomstenbelasting. Terwijl u over de totale (bruto) inleg wel rendement opbouwt.

Voorbeeld: U legt € 100,- in en u ontvangt € 38,- terug van de belastingdienst bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Netto kost u dit dus € 100,- -/- € 38,- is 62,-. Echter, in het lijfrentepotje zit wel uw inleg van € 100,- . En daarover bouwt u rendement op.

De lijfrente uitkering wordt bij uitkeren weer belast met Inkomstenbelasting. Misschien betaalt u dan minder belasting omdat u in een lagere belastingschijf zit. En daar zit het tweede voordeel.

Een lijfrente is dus aanvullend inkomen. En keert periodiek uit. Net zoals een pensioen. Een lijfrente uitkering mag tijdelijk of levenslang zijn. Daarvoor gelden verschillende voorwaarden en productoplossingen.

Aan de hoogte van de maximale lijfrentepremieaftrek zijn regels verbonden. Daar gaat dit artikel over. Hoeveel lijfrentepremie kunt u aftrekbaar stellen?

Omschrijving Berekening
Jaarruimte 13,3% x premiegrondslag - 
(6,27 x factor A) -/- F
Maximaal inkomen € 110.111,-
Maximale jaarruimte € 12.986,-
Maximale reserveringsruimte verder dan 10 jaar voor AOW-datum € 7.371,-
Maximale reserveringsruimte binnen 10 jaar voor AOW-datum € 14.552


Afkoop kleine lijfrente?


Een zogenoemde kleine lijfrente mag ineens worden uitgekeerd. Er is wel Inkomstenbelasting verschuldigd, echter geen revisierente (boete) van 20%. Het bedrag (dus de waarde van het lijfrentevermogen per aanbieder) voor een kleine lijfrente is in 2020: € 4.475,-

zorg

Eigen risico zorgverzekering


Het verplichte eigen risico is € 385,- per jaar. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is in 2020 maximaal € 104,- per maand voor alleenstaanden en € 199,- voor iedereen met een toeslagpartner.

Er is geen recht meer op zorgtoeslag boven een inkomen van:

  • € 30.481,- (alleenstaanden)
  • € 38.945,- (samenwonenden, gezamenlijk inkomen)


Bij een vermogen boven € 116.613,- (of € 147.459,- bij toeslagpartner) vervalt het recht op Zorgtoeslag.

toekomstvoorzieningen

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is definitief vastgesteld tot en met 2025.

Deze AOW-leeftijd is berekend op basis van het Pensioenakkoord. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Voor AOW-gerechtigden in 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maand.

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Is in 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. En blijft in 2020 gelijk op 68 jaar.

Maximum pensioensalaris. En lijfrentepremie-aftek


Sinds 2015 mag niet meer over het gehele inkomen pensioen worden opgebouwd of lijfrente-aftrek berekend worden. Dit is gemaximeerd.

Het maximum inkomen waarover bruto pensioenopbouw mogelijk is bedraagt in 2020: € 110.111,-. Dit bedrag geldt ook voor de maximale inkomensgrondslag aftrek lijfrentepremie.

Franchise voor pensioenregelingen

Een franchise is een aftrek op het pensioengevend salaris. Een zogenoemde drempel waaronder geen pensioenopbouw mag plaatsvinden.

Het salaris minus de franchise is pensioengrondslag. Vermenigvuldigd met een eventueel parttimepercengae. Daarover wordt pensioen opgebouwd. 

De AOW-franchise kan per pensioenregeling verschillen. In Laag-1 van uw Pensioen 1-2-3 leest u de hoogte van de AOW-franchise in uw pensioenregeling. Meestal kunt u deze ook vinden in de pensioenportal van de pensioenuitvoerder. Of in het pensioenreglement.

De AOW-franchises per 1 januari 2020 (bedragen in euro’s):

Minimale franchise 2020 Was 2018
Eindloon (100/66,28e) € 16.030,- € 15.099,-
Middelloon (100/75e) € 14.167,- € 13.344,-
Pre-witteveen-2015 (100/70e) € 15.179,- € 14.297,-


Grensbedrag klein pensioen

Een klein pensioen is een pensioen dat niet hoger is dan € 497,27 bruto per jaar. Lees ook ons artikel over Automatische waardeoverdracht klein pensioen.

sociale zekerheid werknemersverzekeringen

Maximum dagloon


De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW bedragen per 1 januari 2020: € 219,28 per dag.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2020 vast op € 57.232,- op jaarbasis. Dit is het maximum dagloon van € 219,28 X 261 dagen.

Verkorting duur WW- en WGA-uitkering

Sinds 2016 wordt de maximale uitkeringsduur van een WW- of WGA-loongerelateerde uitkering verkort van - oorspronkelijk 38 maanden - naar uiteindelijk 24 maanden. Stapsgewijs. Sinds 1 april 2019 is de maximale duur 24 maanden.

Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Zij mogen dit in een collectieve arbeidsoverenkosmt (CAO) afspreken.

Heeft u langer dan 10 jaar gewerkt en valt u onder zo’n cao? Dan bouwt u een hele maand WW-uitkering per gewerkt jaar op tot een maximum van 38 maanden. Informeer hiernaar bij uw werkgever. U betaalt de premie hiervoor zelf. Zie uw salarisstrook (omschrijving: PAWW-premie, Private Aanvulling WW en WGA).

Transitievergoeding (ontslagvergoeding)

Bij ontslag kunnen werknemers recht hebben op een transitievergoeding (dus ook werknemers met tijdelijke contracten die dan aflopen). De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de ontslagen werknemer. En is sinds 2020 gewijzigd.

De maximale transitievergoeding is in 2020: € 83.000,-.

Bij een gedeeltelijk ontslag is de transitievergoeding evenredig verschuldigd. Wanneer een werknemer door de werkgever gedwongen wordt om minder te gaan werken, dan moet over die vermindering dus ook een transitievergoeding betaald worden.

Compensatie transitievergoeding voor werkgever

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk een compensatie aan te vragen bij UWV voor de verstrekte transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

En wordt verwoord in een nieuw artikel 673e, lid 5 Boek 7 BW (einde van de arbeidsovereenkomst).

Overgangsregeling reeds verstrekte transitievergoeding tot 1 april 2020
Er is een overgangsregeling voor reeds verstrekte vergoedingen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Een verzoek tot compensatie daarvan kan tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend.

En vanaf 1 april 2020
En voor transitievergoedingen verstrekt vanaf 1 april 2020 nadat de vergoeding aan de werknemer is verstrekt, maar binnen 6 maanden.

De Regeling is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 18 februari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 2019-0000023811.

een fit financieel plan

Fit Financieel Plan

Up-to-date!


Elk jaar zijn er nieuwe fiscaal/juridische veranderingen. En dat heeft invloed op uw financiële planning.

Een fit financieel plan is daarom zoveel mogelijk actueel. Zo blijft u het overzicht houden op de ontwikkelingen. En kunt u tijdig bijsturen waar nodig. Een gerustellende gedachte.

Lees meer over een financieel plan maken...

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina