Prinsjesdag 2019

Van ons allemaal. Voor ons allemaal


In dit artikel leest u een samenvatting op hoofdlijnen over de plannen van het Kabinet voor het komende parlementaire jaar 2020. Zo bent u in korte tijd geinformeerd over de plannen voor het komende jaar.

Wilt u meer lezen over een onderwerp? Dan kunt u onze volledige special downloaden.


Hebt u vragen over uw situatie? Neem dan contact met ons op.

Wij wensen u veel leesplezier!

Onderwerpen

 • Belastingplan 2020
 • Sociale Zekerheid
 • Pensioen
 • Zorg en zekerheid
 • Lijfrente
 • Levensloop

 

Belastingplan 2020


In het kort:

 • Verhoging algemene heffingskorting en arbeidskorting. Hierdoor koopkrachtvooruitgang

 • 2-Schijventarief Inkomstenbelasting wordt in 2020 al ingevoerd (oorspronkelijk plan 2021)

 • Verhoging lasten bedrijfsleven door geen verlaging tarief Vennootschapsbelasting (winstbelasting voor rechtspersonen) 2e-schijf in 2020

 • Invoeren Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en verkleinen verschil zelfstandigen en werknemer

 • Werkkostenregeling (vrije vergoedingen en verstrekkingen van werkgever aan werknemer) verruimen. Van 1,20% naar 1,7% tot en loonsom van € 400.000,-. Daarboven blijft dit 1,20%

 

Sociale Zekerheid


In het kort:

 • Kindgebonden budget wordt geindexeerd, is hoger en meer gezinnen komen ervoor in aanmerking.

 • Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners na de geboorte van een kind 5 weken extra geboorteverlof op te nemen in de eerste 6 maanden na de bevalling

 • Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker een vast contract aan te bieden

 • Vanaf 2020 komt er een Verzuim Ontzorgverzekering die kleine werkgevers ontzorgt in het financiele risico van ziekteverzuim.

 • De zelfstandigenaftrek daalt geleidelijk van
  € 7.280,- in 2019 naar € 7.030,- in 2020 om in 2028 uiteindelijk op € 5.000,- uit te komen. Hierdoor is meer belasting verschuldigd. En maakt schijnzelfstandigheid onaantrekkelijker

 • Een verplichte verzekering tegen het financiele risico van arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

 • Duurzame inzetbaarheid vergroten door langer doorwerken te faciliteren en knelpunten te verminderen voor Vervoegde Uittreding (Lees meer hierna)

 

Pensioen


In het kort (lees hier ook onze special Pensioenakkoord):

 • AOW-leeftijd stijgt minder snel. Voor 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Naar 67 jaar in 2024. Daarna voor 2/3e gekoppeld aan de levensverwachting.

 • In afwachting van het nieuwe pensioenstelsel: Versoepeling van de regels voor korting van pensioenen. Niet al bij 104%, maar bij 100% dekkingsgraad moeten pensioenen gekort worden.

 • Afschaffing doorsneepremie. Eén nieuwe leeftijdsonafhankelijke premie voor alle pensioenregelingen. Let op: Laat u als werkgever intussen goed adviseren bij een contractverlening voor collectief pensioen!

 • Uittredingsregelingen die werkgevers mogen financieren om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Een bruto bedrag van € 19.000,- per jaar mag zonder boete (nu RVU-boete) worden uitbetaald. Deze regeling geldt voor 5 jaar.

 • Versoepeling voor zelfstandigen: Er komt voorlopig geen verplichte pensioenregeling voor zelfstandigen. Wel zal worden onderzocht of vrijwillige deelname breder mogelijk gemaakt kan worden in de bedrijfstak waarin de zelfstandige werkzaam is.

 • De pensioenrichtleeftijd (dus de leeftijd in uw pensioenregeling) is nu 68 jaar en wordt net als de AOW-leeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de stijgende levensverwachting.

 • Uitwerkingen van het Pensioenakkoord worden in een stuurgroep behandeld. Streven is eind 2022 het nieuwe contract, de ingangsdatum, overgangstermijnen en bestaande pensioencontracten in het nieuwe pensioencontract gereed te hebben. 

 • Gedeeltelijke opname bedrag ineens uit pensioen op pensioendatum (bijvoorbeeld 10%). Niet verwacht voor 2022.

 • Eenvoudiger en eenduidiger nabestaandenpensioen. Nu zijn er verschillende soorten nabestaandenpensioen in hoogte, dekking en financiering. Dat brengt risico’s met zich mee zoals onbewust niet verzekerd zijn (vergeten partner aan te melden, geen dekking bij uit dienst ect.). Ook is de regeling vaak complex. Dit wordt eenvoudiger.

 • Modernisering pensioenverdeling bij echtscheiding vanaf 1 januari 2021. Standaard conversie. Dus de ex-partner krijgt een eigen recht op het verdeelde pensioen. Afwijken lijkt mogelijk te blijven.

 • Laatste jaar omzetten of afkopen pensioen in eigen beheer voor directeur-grootaandeelhouder

 

Stand van zaken zorg en Sociale Zekerheid


In het kort:

 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal vanaf 1 januari 2020 de kloof tussen vast en flex werk verkleinen. De voorwaarden voor ontslag voor mensen in vaste dienst wordt minder streng. 

 • Recht op transitievergoeding op eerste dag (nu na 2 jaar dienstverband). Vergoeding wordt 1/3 voor ieder jaar

 • Compensatie werkgevers voor transitievergoedingen betaald op of na 1 juli 2015

 • Verruiming ketenbepaling. 3 opeenvolgende contracten in 3 jaar.

 • Oproepkrachten krijgen meer rechten. En Payrollers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers (en recht op adequate pensioenregeling, vanaf 2021)

 • WW-premie voor vaste medewerkers daalt

 • Minimumtarief voor ZZP-er wordt ingevoerd: € 16,- per uur (ook hierdoor schijnzelfstandigheid voorkomen)

 • Voorstel tot verlenging van de IOW. De IOW (Wet Inkomensvoorziening Oudere werknemers) voor werknemers van 60 jaar of ouder tot de AOW-leeftijd. Voorstel met 4 jaar te verlengen tot 2024. 


Stand van zaken Lijfrente


In het kort:

 • De overgangsregeling voor de Saldolijfrente (vanaf Wet IB 2001 en voor zuivere en hybride saldolijfrenten) vervalt per 01-01-2021 alleen voor de Zuivere Saldolijfrente. Dus de lijfrente waarvan de gehele premie niet aftrekbaar was. De waarde wordt in 2021 belast tegen 45% en valt dan voortaan in Box 3. Geldt niet voor de hybride saldolijfrente (premie deels aftrekbaar en deels niet aftrekbaar).

 • Alimentatielijfrente is nu ook mogelijk in een bancaire lijfrente. Een alimentatielijfrente is met een bedrag ineens, koopsom genoemd, de alimentatieverplichting afkopen in een lijfrente die direct periodiek uitkeert aan de ex-partner. Hierdoor geen afhankelijkheid meer van de ex-partner.

 

Stand van zaken Levensloopregeling


In het kort:

 • Voor werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000,- euro of meer geldt een overgangsregeling. Die overgangsregeling eindigt 31 december 2021.

 • Het dan aanwezige saldo - of eerder bij AOW / pensioen - wordt belast. Of kan worden omgezet naar de pensioenregeling. Dit blijkt echter niet vaak mogelijk. En er gelden dan nog meer voorwaarden waaraan meestal niet wordt voldaan.

 • Stop eventueel met inleggen als dit fiscaal geen effect oplevert (aftrek inleg nu is hetzelfde als belasting straks). Of keer het tegoed vanaf 2019 periodiek uit (let op voorwaarden of dat kan) indien tegen een lagere schijf belastTerug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina